Privacy verklaring

 1. Introductie 
  Dit is de privacyverklaring van Unitz. Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Unitz de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
  Unitz kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken:
  • contactgegevens (naam, e-mailadres, aanspreektitel) die u invoert op onze website;
  • gegevens die aan Unitz worden verstuurd;
 3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Unitz verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:
  • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van Unitz;
  • om de website aan te passen en te verbeteren;
  • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op gestelde vragen of klachten;
  • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen.
 4. Op deze gronden gebruiken wij uw persoonsgegevens
  Unitz verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
  • u hebt aan Unitz uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
  • Unitz heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

   Unitz heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:
  • onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren;
  • onze website te laten functioneren en verbeteren;
  • de beveiliging verbeteren;
  • marketingdoelen;
  • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik of andere schadelijke of illegale activiteit.
 1. Delen met derden
  Unitz kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Unitz persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen websitebouwers zijn.
  Unitz maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Unitz verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.
 2. Beveiliging
  Unitz treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Waar mogelijk neemt Unitz doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.
 3. Bewaartermijnen
  Unitz bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
 4. Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.
 5. Uw rechten 
  Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Unitz of door een e-mail te sturen aan Unitz zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren, in principe per e-mail.
  • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
   U kunt ons op elk gewenst moment vragen aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Unitz van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
   Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Unitz van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Intrekken van toestemming
   U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment eenvoudig intrekken door ons een e-mail te sturen naar info@gelderlandplein.nl.
  • Recht om persoonsgegevens over te dragen
   U kunt de persoonsgegevens die Unitz van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.
  • Recht om vergeten te worden
   Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Unitz, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.
  • Recht van bezwaar
   U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Unitz wordt gebaseerd op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van Unitz of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien Unitz zich op deze grondslagen baseert maakt Unitz een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Unitz te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
  • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
   Wij zetten ons ervoor in om samen met hu te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hierte klikken.
 6. Cookies en vergelijkbare technieken
  Unitz gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen.
 7. Vragen / Klachten / Opmerkingen / Vermoeden van datalek 
  Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of u vermoedt dat sprake is van een datalek, neem dan contact met Kroonenberg Groep, bereikbaar via: info@kroonenberg.nl / 020-5788788
 8. Wijzigingen en toepasselijk recht
  Unitz heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. We zorgen ervoor dat de meest recente versie altijd op onze website beschikbaar is. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Unitz en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring geldt vanaf 31 juli 2020.

Neem contact op

Meer informatie over de verhuur?


Neem contact op met één van de makelaars
AMSTERDAM
Van Dijk & Ten Cate 020-442 30 60  
Van Gool Elburg 06-3194 98 93  

ROTTERDAM
BRIQ Real Estate 06-2903 86 01