Disclaimer & Privacy

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle getoonde beelden en teksten dienen uitsluitend voor algemene informatie. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Privacyverklaring

 1. INTRODUCTIE

Dit is de privacyverklaring van Kroonenberg Groep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1118 BG) Schiphol aan de Schiphol Boulevard 181, WTC gebouw, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33094636 en haar groepsmaatschappijen (“Kroonenberg”). Kroonenberg voorziet in huisvesting voor winkelen, werken en wonen.

Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens en overige vertrouwelijke data zullen omgaan. Waar wij in deze privacyverklaring het woord persoonsgegevens gebruiken, worden daaronder ook de overige vertrouwelijke data verstaan. Wij vinden het van groot belang dat met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Bij het verwerken daarvan neemt Kroonenberg de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), in acht.

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van alle online en offline soorten persoonsgegevens die Kroonenberg ontvangt betreffende:

 • (potentiële) klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en andere relaties van Kroonenberg;
 • huurders en verhuurders van de locaties;
 • bezoekers van de website van Kroonenberg (https://www.kroonenberg.nl);
 • ontvangers van informatie van Kroonenberg;
 • alle andere personen die contact hebben met Kroonenberg, met uitzondering van werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met Kroonenberg.
 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VERWERKEN?

Kroonenberg kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG.

Persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), IP-adres);
 • identiteitsgegevens;
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • persoonsgegevens zoals omschreven op een c.v./gegevens over uw arbeidsverleden.

Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven en e-mails:

 • contactgegevens (zoals hierboven beschreven);
 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
  • welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
  • de wijze waarop u door de website navigeert;
  • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
  • de data en tijdstippen van het bezoek aan de website;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die aan Kroonenberg worden verstuurd.

Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen of via derden:

 • camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);
 • van huurders die door verhuurders worden verstrekt;
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.
 1. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Kroonenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u;
 • om uw identiteit na te gaan;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van Kroonenberg;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • voor werving en selectie.
 1. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan Kroonenberg toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Kroonenberg rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Kroonenberg of van een derde, tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardige belang van Kroonenberg of de derde.

Kroonenberg kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van de veiligheid van bewoners, bezoekers en/of anderen van de gebouwen en eigendommen van Kroonenberg;
 • het bevorderen van het IT-beheer;
 • de diensten en de inhoud van onze website te analyseren en te verbeteren;
 • diensten leveren, verbeteren, aanpassen en ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • beveiliging verbeteren;
 • communiceren met u en andere relaties van Kroonenberg;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik van de huisvesting voor winkelen, wonen en werken van Kroonenberg, en schendingen van onze voorwaarden of andere schadelijke of illegale activiteit.
 1. DELEN MET DERDEN

Kroonenberg kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Kroonenberg als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten.

Kroonenberg blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Kroonenberg sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. Kroonenberg kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit Kroonenberg met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

Persoonsgegevens zullen door Kroonenberg en/of beheerder indien nodig worden verstrekt aan onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven).

Kroonenberg kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar onderneming uw persoonsgegevens delen met de partij(en) betrokken bij deze fusie, overname of verkoop.

Kroonenberg verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Vanwege het internationale karakter van Kroonenberg kan het soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan leveranciers, potentiële of daadwerkelijke kopers, verkopers of andere zakenpartners die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd. Bijvoorbeeld als één van de servers van Kroonenberg zich buiten de EER bevindt.

In overeenstemming met de AVG zal Kroonenberg uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

 1. als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
 2. indien passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
 3. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Kroonenberg; of
 4. indien u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of
 5. indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
 6. indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van Kroonenberg en Kroonenberg passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin Kroonenberg uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd blijven.

 1. BEVEILIGING

Kroonenberg treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Kroonenberg heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van Kroonenberg (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • Kroonenberg sluit verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt Kroonenberg ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is.

 1. BEWAARTERMIJNEN

Kroonenberg bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Kroonenberg bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om u zorg en overige diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Kroonenberg bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met Kroonenberg heeft. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Kroonenberg neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

Voor zover Kroonenberg een kopie van uw legitimatiebewijs bewaart, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, met het doel u als huurder voorafgaand en gedurende de looptijd van de huurovereenkomst te kunnen identificeren zodat kan worden nagegaan of huurder de rechtmatige gebruiker en huurder van het gehuurde is, zal Kroonenberg deze kopie direct na de looptijd van de huurovereenkomst vernietigen. Kroonenberg maakt het BSN-nummer op uw legitimatiebewijs onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

De camerabeelden van de beveiligingscamera’s bewaart Kroonenberg maximaal vier weken, tenzij langer bewaren nodig is in verband met een incident.

 1. WIFI-TELLINGEN

Kroonenberg laat in sommige van haar winkelcentra via wifi-tracking passantentellingen uitvoeren die haar dagelijks inzicht geven in het aantal bezoekers en de bezoekersstromen.

De passantentellingen via wifi-tracking vinden alleen plaats in het winkel- en horecadeel van de betreffende winkelcentra. Het gebied waar wordt geteld, wordt gemarkeerd door borden die u wijzen op het gebruik van een wifi-telsysteem. De passantentellingen worden uitgevoerd door Locatus. Locatus is een gerenommeerd onderzoeksbureau dat zorgvuldig omgaat met privacy. Zij toets haar diensten voortdurend aan de huidige regelgeving en volgt de ontwikkelingen hieromtrent op de voet.

Via sensoren van Locatus worden wifi signalen opgevangen van mobiele apparaten. De opgevangen MAC-adressen worden in de sensoren onmiddellijk gepseudonimiseerd. Dit houdt in dat deze code omgevormd wordt naar een andere, ongerelateerde code. Technisch wordt dit hashen genoemd. Van elke gehashte / gepseudonimiseerde code wordt vervolgens (dus reeds in de sensor) de helft van de cijfers weggegooid. Hierdoor kan deze code niet meer worden herleid naar het oorspronkelijke MAC-adres.

Als u niet wilt worden geteld, is de meest gemakkelijke optie het uitzetten van de wifi op uw mobiele apparaat. Het is ook mogelijk om het MAC-adres van uw mobiele apparaat op de website van Locatus aan te melden voor een opt-out register. Als dit is gebeurd, wordt het MAC-adres niet langer geteld of meegenomen in de tellingen. Het opt-out register treft u aan door hier te klikken.

 1. WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. MINDERJARIGEN

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 1. UW RECHTEN

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Kroonenberg of door een e-mail te sturen aan privacy@kroonenberg.nl. Kroonenberg is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld, zal Kroonenberg zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld (en dus zal per e-mail worden gereageerd), tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Kroonenberg u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Kroonenberg van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat Kroonenberg verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan derden, dan zal Kroonenberg dit meteen verbeteren. Indien Kroonenberg uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, stelt Kroonenberg u hiervan op de hoogte.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Kroonenberg van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Intrekken van toestemming

U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal Kroonenberg zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 • Recht om persoonsgegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die Kroonenberg van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

 • Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Kroonenberg, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

 • Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Kroonenberg wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Kroonenberg of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Kroonenberg zich op deze grondslagen baseert, maakt Kroonenberg een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Kroonenberg te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

 • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

 1. functionele en analytische COOKIES

Kroonenberg maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. Kroonenberg is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. Kroonenberg kan op die manier haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van Kroonenberg worden deze kleine stukjes herkend.

Kroonenberg gebruikt Google Analytics-cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en heeft daartoe een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Kroonenberg heeft daarbij het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en ‘gegevens delen” uitgezet. Kroonenberg maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies. Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Google.

 1. VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN / VERMOEDEN VAN DATALEK / PRIVACY OFFICER

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Kroonenberg of u vermoedt dat sprake is van een datalek, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn:
Kroonenberg Groep B.V.
t.a.v. de privacy officer
Postbus 7538
1118 ZG Schiphol

e-mail: privacy@kroonenberg.nl

 1. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Kroonenberg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in deze privacyverklaring of in de manier waarop Kroonenberg uw persoonsgegevens verwerkt, stellen we u hiervan op de hoogte via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Kroonenberg en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf 1 januari 2019.

Compare listings

Compare